Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HOVENIERSBEDRIJF MARC NOTERMANS

============================================================

 

 

1. Algemeen:

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft.

1.2 opdrachtnemer: Hoveniersbedrijf Marc Notermans

1.3 opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst of opdracht waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten tegen bepaald bedrag.

 

2.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werken en diensverlening door opdrachtnemer aan opdrachtgever behoudens voor zover van de inhoud van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

 

3.2 Indien de opdracht mondeling is verstrekt of indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn totstandgekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

 

3.3 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud van de verleende opdracht blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

4. Medewerking door de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en informatie, welke opdrachtnemer nodig heeft voor de correcte en tijdige uitvoering van zijn opdracht tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

 

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

4.3 Tenzij uit de opdracht anders voortvloeit is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

 

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra arbeidsloon, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden en / of faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Alle werkzaamheden die door de opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste kennis en wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke ) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht invloed kan hebben op de mogelijkheden van opdrachtnemer om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

 

6. Materiaal

6.1 Opdrachtnemer zal zorg dragen voor de bestelling en tijdig aanvoeren van materialen nodig voor de uitvoering van zijn werkzaamheden voortkomend uit de opdracht.

6.2 Opdrachtgever zal zo nodig voldoende ruimte ter beschikking stellen voor de opslag van de benodigde materialen.

 

7. Uurtarief en offerte

7.1. De uitvoering van de aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten vindt plaats

op basis van een offerte dan wel op basis van een overeengekomen uurtarief.

Eventuele  reiskosten en reisuren worden in de offerte opgenomen. Tarieven, kosten en regeling ten aanzien van de reiskosten en reisuren worden jaarlijks aangepast. Kosten die opdrachtnemer maakt in het kader van de uitvoering van de opdracht, daaronder  begrepen die  zij verschuldigd wordt aan derden, worden doorberekend  aan de opdrachtgever.

7.2 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.3. Afspraken in afwijking van artikel 1  bedoelde wijze van honorering, tarieven en kosten treden in werking vanaf het tijdstip van schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer.

 

8. Betalingstermijnen

8.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

8.2 bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn is opdrachtgever, na door opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd.

 

8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

9. Opzegging

9.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen alvorens het werk is voltooid. Dit lijdt uitzondering indien het een periodieke opdracht betreft.

Deze overeenkomst kan opdrachtgever en opdrachtnemer ( tussentijds )per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

9.2 de overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator of bewindvoerder is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of de andere partij een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid voor schade tijdens de uitvoering van de opdracht, in welke vorm dan ook, kan nooit de in verband met de opdracht gedeclareerde vergoeding te boven gaan, behalve waar dit niet is toegestaan vanwege van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor het geval de opdrachtgever prijs mocht stellen op een hogere dekking, kunnen in gezamenlijk overleg ter zake nadere afspraken gemaakt worden.

10.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt wordt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer, tenzij enige dwingende wettelijke bepaling of regelgeving deze bepaling niet toestaat.

 

 

11. Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mails risico’s kleven zoals vervorming, vertraging en virussen.

Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast  jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn  voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

12. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige clausules bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

 

13. Toepasselijk recht en forumkeuze.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Maastricht.

 

 

 

===============================